facebook

 

 

DEPOZYt opon


  Najlepsze rozwiąznie dla klientów, którzy nie mają gdzie przechowywać swoich opon.

Firma SolidGum posiada magazyn w którym bezpiecznie przechowuje opony, felgi i koła.

Jeśli cenisz sobie wygode, zostaw swoje opony u nas. 

CENY od 80 ZŁ za sezon !


Za niewielką dopłatą oferujemy: 

- mycie
- sprawdzenie i wyważenie kół
- zakonserwowanie kół na zimę


REGULAMIN

Przechowalnia znajduje się w firmie „SOLIDGUM”- Mirosław Tokarski przy Al. Jerozolimskich 457, w Pruszkowie
§1
1.Klient przekazuje, a firma SOLIDGUM przyjmuje na przechowanie przedmioty zgodnie ze specyfikacją jak na karcie przechowalni zawierającym opis depozytu.
2.Firma SOLIDGUM zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym powierzone mu rzeczy, a klient zobowiązuje się do zapłaty ustalonego wynagrodzenia, zgodnie z aktualnym cennikiem.
§2
1.Przechowanie będzie rozliczane za okres jednego sezonu tzn.
Depozyt pozostawiony na sezon letni, okres od 1 marca do 31 grudnia
Depozyt pozostawiony na sezon zimowy, okres od 1 października do 30 czerwca
2.Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia okresu przechowywania na dany sezon, towar pozostawiony w depozycie nie zostanie odebrany, firma SOLIDGUM uznaje go za porzucony i staje się jego pełnoprawnym właścicielem.
3.Odbiór odbywa się w godzinach pracy firmy SOLIDGUM – klienta musi przedstawić „kartę przechowalni opon”, którą otrzymał pozostawieniu depozytu.
4.W przypadku zagubienia „karty przechowalni opon” wydanie nastąpi na podstawie znajdującej się na samochodzie lub okazania dowodu rejestracyjnego, którego dane będą pokrywały się z informacjami podanymi w chwili złożenia depozytu przez klienta.
5.Depozyt ma prawo odebrać osoba trzecia, po uprzednim uzgodnieniu właściciela z osobą reprezentująca firmę SOLIDGUM.
6.W przypadku nie odebrania depozytu w danym sezonie, klient będzie zobowiązany do zapłaty za kolejny sezon, wg cennika z dnia od kiedy rozpoczyna się kolejny sezon. 7.W przypadku odebrania depozytu przed zakończeniem sezonu, firma SOLIDGUM nie zwraca pieniędzy.
§3
1.Firma SOLIDGUM nie może bez zgody klienta używać opon, felg. Jak również zmieniać w którym są przechowywane, z wyjątkiem sytuacji gdy jest to niezbędne by zachować je w stanie niepogorszonym powierzone mu rzeczy.
2.Firma SOLIDGUM może żądać odebrania rzeczy przed upływem terminu oznaczonego w §2 pl, jeżeli w skutek okoliczności których nie mógł przewidzieć, nie może bez własnego uszczerbku lub bez zagrożenia przedmiotu umowy przechowywać go w taki sposób do jakiego jest zobowiązany. W takim przypadku przewiduje się zwrot kosztów za niewykorzystany okres przechowania, proporcjonalnie do ilości pozostałych miesięcy.
3.W przypadku powstania jakichkolwiek szkody nie przewiduje się zwrotu pieniędzy, lecz wymianę przedmiotu na odpowiadający parametrom przedmiotu powierzonego przechowującemu.
§4
1.W sprawach nieuregulowanych postanowienia niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.